CIP-IdF/Commune Libre d'Aligre : 3 rue d'Aligre-75012-Paris / Tél: 0140345974 Contact Plan


Suivez la CIP

             

Abonnement liste infos

Abonnement liste de discussions et débats

L'essentiel

 

recherche :

Accueil  >  Commissions  >  Europe  >  textes en Polonais  >  ODEZWA EUROPEJSKA

ODEZWA EUROPEJSKA


NA RZECZ EUROPEJSKIEJ WYJÂ¥TKOWOŒCI KULTUROWEJ

Publié, le mardi 5 août 2003 | Imprimer Imprimer |
Dernière modification : lundi 4 août 2003

« SZTUKA BEZ ARTYSTÓW JEST JAK DEMOKRACJA BEZ G£OSU »

Odezwa zrzeszenia artystów sezonowych i dorywczych z Ile de France - Komisja Europa


Co siê dzieje w France ?

Manifestacje, strajki, zaburzenia plenerów, anulowanie widowisk i festiwali : od 26-go czerwca ubieg³ego miesi¹ca bezprecedensowa mobilizacja bulwersuje francuskie krêgi kultury.
W sposób spontaniczny powsta³y zrzeszenia pracownikow widowisk, radia i telewizji aby sprzeciwiæ siê reformie ich specyficznego ubezpieczenia przeciw bezrobociu stworzonemu w 1936 roku.
System ubezpieczeniowy oparty na miêdzy-zawodowej solidarnoœci bierze pod uwagê specjalny charakter œrodowisk widowisk, radia i telewizji : a mianowicie brak ci¹g³oœci pracy i jego wielk¹ elastycznoœæ. Zapewnia on artystom dodatkowy dochód nie stanowi¹c jednoczeœnie przywileju : dochody 50% pracowników dorywczych we Francji nie osiagaj¹ poziomu gwarantowanej przez rz¹d p³acy minimalnej.
Reforma powsta³a z inicjatywy M.E.D.E.F. (zwi¹zek patronatu francuskiego) i obecnie uchwalana przez rz¹d francuski pozbawia system podstawowych za³o¿eñ i doprowadzi do szybkiego zmniejszenia siê i utraty gwarancji zarobków we francuskim sektorze kultury.
To ubezpieczenie socjalne podtrzymuje poszukiwania i artystyczn¹ tworczoœæ, które nie mog¹ rozwijaæ siê jedynie w celu uzyskania dochodów ekonomicznych.

Co siê dzieje w Europie ?

W chwili, kiedy Szwajcaria ustanowi³a ochronê socjaln dla swych artystów (1° lipiec 2003), kiedy Belgia ulepsza swój w³asny system filarów ubezpieczeñ przeciw bezrobociu (lipiec 2003), kiedy Luksemburg i Holandia uwieczniaj¹ ich ... Francja cofa siê i chyli czo³a przed zach³annoœci¹ O.M.C. (Œwiatowa Organizacja Handlu, ponad 145 krajow - cz³onków od 1994 roku).
Kalendarz naszych reform socjalnych we Francji zosta³ przyspieszony tak aby zrównaæ siê z kalendarzem O.M.C. w ramach A.G.C.S. = G.A.T.S. (Generalny Uk³ad dotycz¹cy Handlu Us³ugami). Te wielostronne porozumienia dotycz¹ otwarcia rynków, w tym równie¿ publicznych wydzia³ów kultury, zdrowia, badañ i oœwiaty.
W projekcie kostytucji europejskiej, komisarz europejski do spraw handlu Pascal Lamy proponuje zniesienie, w odniesieniu do kultury, g³osowania « žjednomyœlnego »( co pozwala na stosowanie prawa do « žveto ») na rzecz g³osowania « žzakwalifikowanej wiêkszoœci » (2/3 pos³ów wybranych do Unii Europejskiej). Bez tego prawa sprzeciwu Pañstw Unii Europejskiej, kultura poma³u przesunie siê w kierunku wolnej konkurencji i w nieodwracalne zniszczenie « žró¿norodnoœci kulturowych ».

Europa w projektach S.O.H.

Napiêtoœæ terminów utrudnia w znacznym stopniu wszelki skuteczny kontr-atak (np. nastêpne spotkanie S.O.H. odbêdzie siê w Cancun 14-go wrzeœnia).
Zachowanie tajemnicy : kopie projektów liberalizacji/prywatyzacji, zalecanych przez komitet 133 (zgrupowanie ekspertów rz¹dowych i przedsiebiorstw) nie s¹ udostêpnione pos³om ani europejskim ani krajowym. Nie jest przewidzianym ¿adne demokratyczne uzgadnianie tekstów. To porozumienie nie ma ¿adnych podstaw prawnych. Wed³ug P. Lamy, « ž nie powinno siê pokazywaæ swoich najlepszych kart tym, z którymi trzeba bêdzie negocjowaæ » ; « žeuropejskie oferty liberalizacji/prywatyzacji zostan¹ podane do wiadomoœci publicznej dopiero po z³o¿eniu ich w S.O.H. »... Kiedy ju¿ bêdzie za póŸno ?
S.O.H. i Enia Europejska : jeden jedyny negocjator i jeden cel : mo¿liwoœæ otwarcia dla rynku handlowego sektorów kultury i urzêdów publicznych. A docelowo to bêdzie zniesienie rz¹dowych i prawnych ochron reguluj¹cych tymi wydzia³ami.

Nadszed³ czas by zaistnia³ europejski ruch promocji ró¿norodnoœci kulturowych. « žRó¿norodnoœæ kultur » mo¿e staæ siê wspóln¹ walk¹ : Broniæ artystów i techników (statut zawodowy...) tak samo jak zamierzenia kulturowe (zasada subwencji...).

WEZWANIE
Do wyj¹tkowoœci kulturalnej

- Do otwarcia wspólnego porozumienia wszystkich zainteresowanych tym aktorów w celu wypracowania skutecznego systemu ochrony socjalnej dla artystów i techników w ca³ej Europie.
- Do wpisania w pierwsze artyku³y Konstytucji Europejskiej prawdziwej, wspólnej woli politycznej promocji ró¿norodnoœci kulturalnej i sta³ego rozwoju twórczoœci artystycznej.
- Do rewizji mandatu Komisarza Europejskiego i do wstrzymania wszelkich traktacji z S.O.H. tak d³ugo, jak sformu³owane ju¿ oferty i ¿¹dania nie stan¹ siê przedmiotem prawdziwej demokratycznej debaty.
- Do ostatecznego wy³¹czenia dzia³ów kulturowego i urzedów publicznych z porozumieñ podlegaj¹cych negocjacji z S.O.H.. Sztuka, twórczoœæ intelektualna, to¿samoœæ kulturalna i jêzykowa, zasada solidarnoœci socjalnej, oœwiata, s³u¿ba zdrowia nie stanowi¹ wartoœci handlowych.
- Do zapisu prawa do kultury i do promocji ró¿norodnoœci kulturalnej do Karty Praw Podstawowych.
- Do bezwarunkowego wycofania protoko³u z dnia 26-go czerwca 2003 roku dotycz¹cego specyficznego filaru ubezpieczenia bezrobotnego dla artystów i techników ¿ywych widowisk, radia i telewizji pracujc¹ych we Francji.

CO ROBIÆ ?

Przekazaæ to wezwanie by stworzyæ iloœæ ... mo¿liwoœci ruchów...

- Otworzyæ debaty i grupy dyskusyjne w czasie trwania manifestacji artystycznych (festiwali...).
- Tworzyæ lub uczestniczyæ w manifestacjach artystycznych, u Was lub we Francji (czemu nie wspólnie i jednoczeœnie), w popieraniu ruchu : koncerty, widowiska, projekcje...).
- Wzi¹œæ udzia³ w S.F.E. (Socjalnym Forum Europejskim) przewidzianym na pocz¹tek listopada 2003 roku w Pary¿u.
- Przekazaæ nam konkretne œwiadectwa lub analizy waszej sytuacji kulturalnej, wycinki prasowe, lub inne teksty traktuj¹ce o zagro¿eniach rozwijaj¹cej siê ewolucji.
- Akcjach lobbingu wobec waszych struktur politycznych, europejskich œrodków przekazu (przeka¿cie akcje i kontakty).
- Zaaga¿owania siê do wspólnego systemu ochrony artystów i operatorów widowisk, radia i telewizji na poziomie europejskim : akcje prawne, przemyœlenia, wyniki polowañ na b³êdy proceduralne systemu (zw³aszcza A.G.C.S....)

Dajcie nam konkretne odpowiedzi, my bêdziemy was informowaæ na bie¿¹co o naszych poczynaniach : po³¹czmy siê i zróbmy z Europy dzie³o sztuki !

Dziêki sztuce, zamiast widoku jednego œwiata, naszego, zobaczymy jak mno¿y siê ; i ilu oryginalnych artystów tyle œwiatów bêdziemy mieli do naszej dyspozycji...

Marcel Proust (le temps retrouvé)(czas odnaleziony)

Tekst przeg³osowany na Walnym Zebraniu dnia 23-go lipca 2003 roku.

La coordination des intermittents et précaires d’Ile de France - Commission Europe

Site de la coordination - Skrzynka E-mailowa :
http://cip-idf.ouvaton.org
contacteurope no-log.org

Retour en haut de page

 

Retour en haut de page

Commissions | Compte-rendus | Communiqués | Actions ! | Photos, sons, vidéos
Textes officiels | Nouveau modèle | Coordination nationale | Liens | Archives
Accueil | Plan du site | Contact
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SPIP | squelette | | Suivre la vie du site RSS 2.0